Onze visie

Anders dan het accent te leggen op de kandidaat gerichte “schoolse” benadering is de visie achter onze aanpak dat we iedereen in de (werk)omgeving actief betrekken bij het praktijkleren. Dit met inachtneming van de voor het MBO van toepassing zijnde onderwijskundige regelgeving.

Wij zijn gespecialiseerd in het praktijkleren!


Wat is het geheim van ons succes?
1. 3Antonius is een netwerk organisatie. Zij verbindt partijen en verzorgt haar dienstverlening in samenwerking met brancheopleiders, jobcoaches, ontwikkelbedrijven, bijna baan locaties en last but not least de werkgevers. Hiermee wordt niet alleen de bij partijen aanwezige kennis en informatie optimaal benut maar wordt tevens een fijnmazig netwerk voor de verdere uitbouw van het praktijkleren bereikt. De samenwerkende (lokale)partijen behouden binnen het door Marlijn Academie ontwikkelde concept “de werkende weg, de aanpak die ‘werkt” hun eigen regie, identiteit en keurmerken.
2. Niet de kandidaten maar de omgeving (werkgevers, brancheopleiders, jobcoaches) wordt door Marlijn Academie opgeleid . Dit door een korte praktijkopleider+ training die hen wegwijs maakt in de MBO-kwalificatiestructuur. Er worden handvatten aangereikt voor een goede beoordeling van de kandidaat, immers het succes wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de begeleiding. Er wordt aandacht besteed aan de 6 K’s ( Kennis, Kwaliteit, Kwantiteit, Kostenbewustzijn, Klantcontact en Kontinuïteit).
3. Marlijn Academie beschikt over ruim 144 actieve OVO en BBL erkenningen, Entree t/m mbo-4. Dit maakt het mogelijk snel en flexibel in te spelen op diverse en gespecialiseerde niches beroepen bij werkgevers en biedt mogelijkheden om specifieke beroepstalenten zichtbaar te maken.
4. Iedereen kan direct starten. Er wordt niet gewacht tot er een groep “gelijksoortige” kandidaten kan worden samengesteld. Al werkend kan men ontdekken waar talenten liggen en deze verzilveren.
5. 3Antonius geeft inzicht en voorziet in digitale voorzieningen, mbo-badges) en infrastructuur(AGV-proof). Dit gebeurt niet alleen ten behoeve van de kandidaten maar ook voor de deelnemende bedrijven en ondersteunende partijen. Een digitaal badge portaal maakt de naar de mbo-werkprocessen vertaalde resultaten en verworven vaardigheden zichtbaar en maakt het mogelijk vraag en aanbod op elkaar af te stemmen.
6. 3Antonius gaat voor een kwalitatief goede en waardevolle praktijkverklaring. Iedere praktijkverklaring wordt dan ook door haar gecontroleerd aan de hand van het samenvattend oordeel.

 Wat is het resultaat ?Een door de werkgever van het erkende leerbedrijf ondertekende praktijkverklaring (als element in de mbo-verklaring) die aangeeft dat de kandidaat zijn taken en verantwoordelijkheden in het leerbedrijf kent en uitvoert.
Een samenvattend oordeel, Bij aanvang van de praktijkleer periode, wordt een start document opgesteld waarin de werkgever aangeeft wat hij van de kandidaat verwacht. Dit geeft de kandidaat concrete doelen en geeft aan waarop begeleid en beoordeeld zal worden. Deze doelen worden vertaald naar de betreffende mbo – werkprocessen en bijbehorende competenties. Door de opgeleide praktijkopleider van de werkgever wordt aan het eind van de leerperiode een samenvattend oordeel opgesteld waarin in werkgevers taal en de 6 K’s in aanmerking nemend, aangegeven wordt op welke wijze (met voorbeelden) de kandidaat aan de criteria heeft voldaan onder toevoeging van een korte karakterschets. Het document fungeert voor de kandidaat als waardevolle persoonlijke referentie/aanbevelingsbrief en vergroot de kansen, zeker voor die kandidaten die zelf de Nederlandse taal (nog) niet zo goed beheersen. Een door 3Antonius ondertekende mbo-verklaring. Toelichting; De wettelijke definitie van de mbo-verklaring is ‘een portfolio in het mbo’ en mag naast examenresultaten en beroepspraktijkvorming (zijnde de praktijkverklaring) in ‘overig’ ook branche-certificaten en zelfs gegevens als rijbewijs, VCA, heftruck bevatten. De mbo-verklaring bevat tevens een QR-code die als verwijzing dient naar de digitale versie (mbo-badge) van behaalde resultaten.

Een digitaal (mbo)badge portfolio voor iedere kandidaat, waarin alle verworven vaardigheden en behaalde praktijkverklaringen digitaal zichtbaar (AGV-proef) en digitaal laagdrempelig benaderbaar zijn, door cool portaal (met email adres, word teams e.d.) en door de mobiele applicatie. Zo is de start gemaakt met zijn leven lang leren portfolio en kan de kandidaat deze te allen tijde aan een (nieuwe) werkgever, WSP, Leerwerkloket, UWV laten zien. Ook de deelnemende bedrijven en ondersteunende partijen krijgen desgewenst een digitaal badge portaal waarmee de inspanningen en resultaten zichtbaar worden. Een leerbedrijf kan zichtbaar maken, welke praktijkverklaringen en/of mbo-certificaten in welke branche en op welk mbo-niveau in hun leerbedrijf behaald zijn. De vertaling van de verworven vaardigheden naar de mbo-werkprocessen maakt het mogelijk vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen en geeft inzicht in uw arbeidsmarktregio op detailniveau waar kansen liggen. De praktijkverklaring in het mbo vormt niet zelden de trigger en mbo-bouwsteen voor kandidaten die zich verder willen ontwikkelen naar het behalen van een mbo-certificaat of mbo-diploma .Ook deze mogelijkheden kan 3Antonius bieden.
3Antonius beoogt met haar methodiek “de werkende weg” de mbo aanpak die werkt, een toename van de arbeidsparticipatie en duurzame inzetbaarheid te bevorderen en de van werk naar (ander) werk kansen te vergroten. In dat licht meent zij met haar expertise een bijdrage te kunnen leveren aan het succes van de activiteiten van het mobiliteitscentrum. Gegeven de complexiteit (werk versus scholing, het aantal betrokken partijen, instanties en regelingen) biedt Marlijn aan het mobiliteitscentrum aan om de leden nader te informeren over de dienstverlening van 3Antonius in het kader van het praktijkleren.